ในตลาดการเงินความผันผวนของคำถูกใช้เป็นตัววัดความแปรผันข […]